cabecera
Reunión ordinaria da Comisión Executiva

O próximo martes 27 de marzo, por petición de don Ernesto Pedrosa Silva, presidente da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social, celebrarase unha reunión ordinaria o devandito día, co obxectivo de tratar os puntos sinalados na orde do día:

LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo

DÍA E HORA: 27 de marzo, martes, ás 12:00 h.

1.      Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26.09.2017).

2.      Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión.

a)    Actuacións levadas a cabo ao abeiro dos artigos 79.1 e 80.3 da Lei 6/2013 do SUG, e do artigo 11 do Regulamento do Consello Social.

b)    Informe do movemento de doazóns bibliográficas á UVigo durante 2017.

3.      Avaliación dos resultados das Enquisas de satisfacción do alumnado coas titulacións oficiais da Universidade de Vigo no curso 2016/2017.

4.      Avaliación dos resultados das Enquisas de satisfacción do persoal docente e investigador coas titulacións oficiais da Universidade de Vigo no curso 2016/2017.

5.      Avaliación dos resultados das Enquisas de satisfacción das persoas tituladas da Universidade de Vigo coas titulacións oficiais impartidas no curso 2015/2016 (enquisa realizada no curso 2016/2017). Resultados comparados.

6.      Aprobación, se procede, das taxas dos seguintes cursos:

-     I Curso complementario en “Comunicación e protocolo. XVIII Xornadas internacionais de comunicación institucional e imaxe pública”

-     III Curso de formación en “Deseño de sistemas encaixados en FPGAS con XILINX VIVADO”

-     IV Curso complementario en “Técnicas manipulativas nas extremidades”

-     XIII Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”

-     VII Curso de formación en “Control estatístico de calidade con “R”

-     XIV Curso de formación en “Fundamentos de deseño técnico con SOLIDWORKS”

-     V Curso de formación en “Estatística avanzada con “R” para profesionais da saúde”

-     V Curso de formación en “Introdución á programación en PYTHON”

-     III Curso complementario en “Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS”

-     I Curso complementario en “Introdución aos sistemas aéreos non tripulados”

-     III Curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”

-     I Curso de formación de “Mestres composteiros”