cabecera

Reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos

O próximo 24 de novembro, por petición do Presidente da Comisión de Actividades e Servizos, don Ernesto Pedrosa Silva, celebrarase unha reunión ordinaria do devandito órgano, co obxectivo de tratar os puntos sinalados na Orde do Día.

        LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo

        DÍA E HORA: 24 de novembro, venres, ás 12.30 h.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (04.10.2017).

2. Informe do Presidente.

  • Resumo das iniciativas apoiadas pola Comisión ao longo do ano 2017.

3. Acordo que proceda sobre a petición de axuda solicitada para a organización das “VI Xornadas sobre Cuestións Prácticas de Dereito Procesual Civil”.

4. Aprobación, se procede, da edición dun libro para aagasallo do Consello Social, no que se recolle en facsímile o Pergamiño Vindel, as reproducións dos sete poemas de Martín Codax, así como un CD coas seis cantigas interpretadas polo Grupo de Cámara da Universidade de Santiago.

5. Acordo que proceda sobre a solicitude de colaboración para a edición do libro “Moluscos marinos de Galicia”, a proposta do director de ECIMAT.

6. Acordo que proceda sobre a colaboración solicitada para o financiamento da exposición itinerante “Recursos Naturais de Galicia”, promovida pola Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, nos centros de ensino secundario e outros foros.

7. Aprobación, se procede, de axustes efectuados na relación de bolsas-colaboración asignadas para o curso 2017/2018.

8. Aprobación, se procede, da convocatoria de Prácticums para o curso 2017/2018 e da correspondente dotación, para elevación ao pleno

9. Aprobación, se procede, da Memoria de actividades do Consello Social correspondente a 2016, e da súa edición en soporte impreso e dixital.

10. Rogos e preguntas.